Абхазаг алфавит

Сæрибар энциклопеди Википедийы æрмæг.

Абхазаг алфавит у кириллон алфавит абхазаг æвзагыл фыссынмæ.

Абхазаг алфавит
Дамгъæ IPA-йы транскрипци Дамгъæ IPA-йы транскрипци
Аа /a/ Мм /m/
Бб /b/ Нн /n/
Вв /v/ Оо /o/
Гг /g/ Ҩҩ /ɥ/
Гьгь /gʲ/ Пп /pʼ/
Ӷӷ /ɣ/ Ԥԥ /p/
Ӷьӷь /ɣʲ/ Рр /r/
Дд /d/ Сс /s/
Дəдə /dʷ/ Тт /tʼ/
Џџ /dʐ/ Тəтə /tʷʼ/
Џьџь /ʥ/ Ҭҭ /t/
Ее /e/ Ҭəҭə /tʷ/
Ҽҽ /ʦ̢/ Уу /w, u/
Ҿҿ /ʦ̢ʼ/ Фф /f/
Жж /ʐ/ Хх /x/
Жьжь /ʑ/ Хьхь /xʲ/
Жəжə /ʐʷ/ Ҳҳ /ћ/
Зз /z/ Ҳəҳə /ћʷ/
Ʒʒ /ʣ/ Цц /ʦ/
Ʒəʒə /ʣʷ/ Цəцə /ʦʷ/
Ии /i, j/ Ҵҵ /ʦʼ/
Кк /kʼ/ Ҵəҵə /ʦʷʼ/
Кькь /kʲʼ/ Чч /tɕ/
Ққ /k/ Ҷҷ /tɕʼ/
Қьқь /kʲ/ Шш /ʂ/
Ҟҟ /qʼ/ Шьшь /ɕ/
Ҟьҟь /qʲʼ/ Шəшə /ʂʷ/
Лл /l/ Ыы /ə/